на


на
НА 1 (на50000) предл. I. С вин. п.
1.Употребляется при обозначении предмета, на поверхность которого направлено действие, движение с целью расположения, размещения кого-л., чего-л. на нем:

платити... ѿ капи. и ѿ всѧкого вѣснаго товара. что кладѹть на скалви. и продавше. и кѹпивше. Гр 1262–11263 (новг.); пристѹпи к немѹ жена имѹщи алавастръ. мѹра многоцѣньна. и изли˫а на главѹ. (ἐπὶ τῆς κεφαλῆς) ПНЧ 1296, 63 об.; повелѣ писцю писати всѧ рѣчи Ст҃ославлѣ на ха||ратью. ЛЛ 1377, 22–22 об. (971); Всеволодъ же спрѧта тѣло ѡц҃а своѥго. възложьше на сани везоша и Кыеву. Там же, 54 об. (1054); свѧзаѥте бремена тѧжка. и неѹдѡбьносима. и въскладаѥте на плеща чл҃вкомъ. МПр XIV, 57; и ѹспе ту. на камень взложивъ главу. Пал 1406, 77б; и вои злѣзъше [в др. сп. възлѣзше] на изьдбу и прокопаша истьбу. ЛИ ок. 1425, 84 (1095); и ˫а [Мстислав] жену его и мт҃рь его. и всадивъ ˫а на возы. везе ˫а Лучьску. Там же, 174 (1156);

|| при обозначении предмета, который является опорой, основанием для чего-л.:

повелѣ Ѡлегъ воемъ свои(м). колеса изъдѣлати. и въставити кораблѧ на колеса. ЛИ ок. 1425, 12 (907).

2. Употребляется при обозначении предмета, в сторону которого или в пределы которого направлено движение:

Вьргыи на пътицѣ камень отъгонить ѣ. (ἐπὶ πετεινο) Изб 1076, 171 об.:

по съконьчѧнии же цѣловани˫а. мимо ходи(т) •в҃• хытроначѧльника. ѥдинъ ѹбо на деснѹю сторонѹ. а дрѹ(г) на лѣвѹю. УСт XII/XIII, 26б; новгороцмъ гостити. на гоцкыи берегъ. бес пакости. а нѣмцьмъ и гтъмъ гостити. в новъгородъ. бес пакости Гр 1262–1263 (новг.); Аще стѣна тво˫а на мои домъ преклонитьсѧ. (κατὰ τοῦ οἴκον) КР 1284, 319в; и ѡбративъсѧ. на въстокъ въздѣвъ рѹцѣ не вѣдѣ что гл҃а. ПрЛ XIII, 79а; а сами побѣгоша на лесъ. пометавъше орѹжи˫а и щиты ЛН ХIII–ХIV, 118 об. (1234); змии... внезапѹ многажды въскланѧ˫асѧ на западъ лиць [в др. сп. лице(м)], погѹблѧше зѣло живѹща˫а въ градѣ дохновеньѥмь своимь (παρακύπτων τῆς καταδύσεως) ГА XIII–XIV, 205в; ц(с)рь бо сѹдныи грѧдеть ѿ нб҃се на землю СбЯр XIII, 210; ˫Арослав же бѣж(а) на Лѧхы. и приде Берестью. ЛЛ 1377, 91 об. (1097); никдѣже ѹбѣжати б҃ь˫а поступлень˫а ни на н҃бо възлѣтѣвшю. ни въ адъ вмѣщьшю(с). (εἰς оὐρανόν) ГБ XIV, 116а; прише(д) на показаноѥ мѣсто нача копати. ПКП 1406, 185б; гедеонъ приде на гумно своѥ. Пал 1406, 175б; а Володиславъ... собравъсѧ с Галичаны. и приде на рѣкѹ Бобръкѹ. ЛИ ок. 1425, 249 (1211).

3. Употребляется при обозначении лица, которое вызывает какое-л. действие (состояние) или по отношению к которому проявляется какое-л. действие:

Прогнѣвасѧ ѹбо на него г҃ь. Изб 1076, 221; а что кънѧже тобе было гнѣва на посадника. и на всь новгородъ. то ти кн҃же все нелюбьѥ ѿложити. Гр 1270 (новг.); и ныне... тако молвю как то витьблѧне неправдою. жѧлобилисѧ. на рижѧны Гр 1281–1297, да не възможеть на тѧ лѣность. (κατὰ σοῦ) ПНЧ 1296, 122; г҃и. призри на мѧ и помилуи мѧ. МПр XIV, 14:

ѥже ѡ всемь гнѣватисѧ намъ на своѥго раба. ПНЧ XIV, 45б;

|| при обозначении лица или предмета, против которых направлено какое-л. действие:

дрѹгыи дрѹгомѹ землю истьрже. дрѹгыи на братъ помышл˫аѥть. СбТр XII/XIII, 11 об.; како же || и противьныхъ прѣбольшии бѹдѹ(т). тако не ѹтварѧющесѧ и на своѣ воѥводы ˫арѧщесѧ. УСт XII/XIII, 217–218; Аще кимь любо ѡбразомь. жена на живо(т) мужа своего съвѣщаеть. (τῇ ζωῇ... ἐπιβουλεύσῃ) КР 1284, 288в; и станемъ на сѹпостата ˫а||ко добрии вои ни бдѣниѥмь и постомь Псалт 1296, 337–338 (запись); Съгрѣшихъ на н҃бо. предъ тобою о҃че нб҃сныи. СбЯр XIII, 83; посадни(к) же опѧ(т) възъвари городъ вьсь... на иванка. и на ˫акима влѹнковицѧ. и на прокшю лашнева. ЛН XIII–XIV, 110 об. (1230); ѹмыслиша дерзнути на Половцѣ и поити в землю ихъ. ЛЛ 1377, 93 (1102); клеветы тако же створите ѥму ˫ако же онъ. лукавьствова на || ближнѧго своѥго. РПрМус сп. XIV, 1–2; на г(с)на рабъ. ни свободныи да не послушьствуѥть. МПр XIV, 74; не воюите бра(т)ѥ на мою грубость СбЧуд XIV, 209а; ропотъ же бы(с) на марка ѿ бра(т)˫а. не мо(гɤ)ще мр҃твеца ѡпрѧтати. ПКП 1406, 177в; Идоша Половцѣ на Грекы. съ Девьгеневичемь. i воѥваша на Греки. ЛИ ок. 1425, 83 об. (1095);

|| при обозначении лица, от которого ждут помощи, или предмета, на который рассчитывают:

сп҃си раба своего вл(д)ко ѹповающаго на тѧ. КР 1284, 215в; на тѧ ѹповаемъ г(с)и вседержителю. ЛН XIII–XIV, 130 об. (1243); ѡн же... надѣ˫асѧ на мно(ж)ство вои. ЛЛ 1377, 107 об. (1149); добро ѥсть ѹповати на г(с)а. неже надѣ˫ати(с) на чл҃вка. ПКП 1406, 119в.

4. Употребляется при указании на предмет мысли, разговора:

ре(ч) емѹ нощию ст҃ыи никола... не помышлѧи же на домъ ни к женѣ ни к дѣтемъ развѣи къ б҃ѹ. СбТр к. XIV, 190 об.; И тѹ абиѥ вѣсть бы(с) ѿ ц(с)рѧ на жиды. томь дн҃и || да иженѹть(с). ПКП 1406, 109–110.

5. Употребляется при указании срока, времени, с наступлением которого совершается или должно произойти что-л.:

ѡже родитсѧ тѧжа в нѣмцехъ новгородцю любо нѣмчинɤ новѣгородѣ. то рубежа не творити. на другоѥ лѣ(т) жаловати. Гр 1189–1199 (новг.); а в ладогѹ кн҃же ѥздити на третиѥѥ лѣто. Гр 1270 (новг.):

а на вечеръ бы(с) знамениѥ въ лѹнѣ ЛН XIII–XIV, 9 об. (1117); сто˫а всѣ лѣ(т) ведромь. и пригорѣ всѣ жито. а на осѣнь ѹби всю ˫арь морозъ. Там же, 32 (1161); ѹбьѥн же бы(с) [князь Андрей] в су(б)ту на ночь. и ѡсвѣте за ѹтра мертвъ в не(д)лю. ЛЛ 1377, 124 об. (1175); не ѡпечалѧть тебе на старость. СбУв XIV, 73; на •е҃• лѣто. помѧну конь свои. ѿ него же бѧху рекъли волъстви. [в др. сп. влъсви] ѹмрети Ѡльгови. ЛИ ок. 1425, 15 об. (912);

|| при обозначении промежутка времени, в течение которого что-л. совершается:

да за тъ на вѣкы мѹчитьсѧ. СбТр XII/XIII, 31 об.; вирьникѹ взѧти •з҃• || вѣдеръ солодѹ на не(д)лю. РПр сп. 1280, 616в; то же РПрМус сп. XIV, 4 об.; не надобѣ ему никотора˫а дань... а даеть мнѣ оброка на го(д) •е҃• куниць Гр 1362–1374 (моск.); Бьющи(м) же сѧ имъ на многы д҃ни из города. тѧжко бы(с) ЛЛ 1377, 112 об. (1151); а рокъ ѿ сп҃сва д҃не. а до сп҃сова д҃не. аже не выкупить его на тотъ рокъ. имѣеть держати то село. опѧть до другого року. Гр 1386 (1; ю.-р.); не повелѣвають мужемъ в женьски˫а ризы облачити(с). ни женамъ въ мужьски˫а. ѥже творѧть на праздники дионисовы МПр XIV, 347 об.; и дѣлаше рогожи на д҃нь и прода˫аше въ вси. и пь˫аше цѣну ѥ˫а. (καϑημέραν) ПНЧ XIV, 146б; брате || ѡскорбих тѧ на многа лѣта прости мѧ. ПКП 1406, 181а–б;

|| при указании на день события:

почахъ же писати. м(с)ца октѧ(б) •к͠а• на памѧ(т). илариона. А оконьча(х). м(с)ца маи˫а. въ •в͠і• на па(т). епифана. ЕвОстр 1056–1057, 294г (запись); а сѹдиѥ слати тобѣ своѥ на петровъ д҃нь Гр 1305–1308 (2, твер.); а писанъ листъ. на ст҃го василь˫а д҃нь ѹ перемышли. Гр 1391 (ю.-р.); порошата родиша свини˫а на памѧ(т) варвары Шест XIV, 83 (приписка); възвратиша(с) въ сво˫аси. с радостью великою. и быша в домехъ своихъ на самое въскр(с)ниѥ. ЛИ ок. 1425, 193 (1170).

6. Употребляется при обозначении области, сферы проявления какого-л. признака:

И бысть милостивъ зѣло на ѹбогы˫а. Изб 1076, 275; на мл҃твѹ лѣнивъ. изъѡбилѹ˫а въ ˫адении. и въ питьи. СбЯр XIII, 195 об.; бѹди же всь чл҃вкъ скоръ на послѹшаниѥ. и медливъ на гнѣвъ. ПрЛ XIII, 58г; не разѹмѣхомъ своѥ˫а погыбели. нъ скорѣиши быхомъ на зло. ЛН XIII–XIV, 110 (1230); ѹныло же ѡслѧ. теплъ на желаниѥ конь. МПр XIV, 31 об.;

|| при обозначении признака, характеризующего предмет:

даи путь Немецкому гости на свою волость. Гр 1266–1272 (новг.); приде старець и паде на мѣстѣ. бѣаше на •д҃• грани мѣсто. ѥлико ѥдинъ чл҃вкъ лѧжеть. (ᾗν... ἐν τετραγώνῳ ἡ περιοχὴ τοῦ τόπου) ПНЧ XIV, 146в.

7. Употребляется при обозначении цели, к которой направлено действие. Для:

Медъ въ веселиѥ дано бысть б҃гъмь. а не на пи˫аньство сътворено бысть. Изб 1076, 268 об.; видѣвъ же онъ неистовьство жены и разѹмѣвъ ˫ако на прельщениѥ ѥмѹ ѹготова ЖФП XII, 34в; аже бѹдѣть търговати ‹с›молнѧнинѹ съ немьчицемь. смолнѧнинѹ одинѣхъ смолнѧнъ на послѹшьство не выводити Гр ок. 1239 (смол.); писахъ же книгы си˫а... собѣ на сп҃сениѥ и всѣмъ кр(с)ти˫аномъ на ѹтѣхɤ Ев 1270, 167 об. (запись); оставлѧ˫а б҃жию цр҃квь и ѡсобно събира˫асѧ на пѣниѥ и на молитву. КР 1284, 83б; и бѹдеши до послѣднихъ д҃нии хранимъ на ѡбличениѥ злобы СбЯр XIII, 114; приде ростиславъ. ис кыѥва... и позва новгородьце на порѧдъ. ЛН XIII–XIV, 33 об. (1166); и ти принимающе харатью на роту идуть хранити истину ЛЛ 1377, 13 об. (945); Того (ж) лѣ(т) придоша изнова Половьци на миръ. и сташа по Дубеньцю Там же, 116 (1154); и на крѣпость сему. нашему листу. нашю. печѧть. привѣсили есмо. Гр 1393 (2, ю.-р.); ни единого въ манастырь приимати раба на постриженьѥ. безъ волѧ сво˫аго г(с)на. (ἐπὶ τὸ μονοσαι) ПНЧ XIV, 19г; тако и ты сп҃саисѧ. на высокое и добродѣтелное житье. ГБ XIV, 33в;

|| при указании на целевое назначение когол., чего-л.:

да имѣють слѹгѹ ѥдиного... и таковыи слѹга на принесениѥ пища въ ню. и на ѹстроѥниѥ постелѧмъ. УСт XII/XIII, 243; не можаста кѹпити новы мрѣжа на ловлѥниѥ рыбамъ. СбТр XII/XIII, 16;

|| при обозначении лица, группы лиц, в чьих интересах совершается какое-л. действие. Для, ради:

ѿселѣ бѹдете работающе на ст҃ѹю бра(т)ю и ѿ свое(г) трѹда на потребѹ тѣхъ приносите. ПКП 1406, 151б;

|| при указании лица, в честь которого совершается действие:

Ростиславу с дружиною своею. ре(ч) котопанъ кнѧже хочю на тѧ пити ЛЛ 1377, 56 (1066).

8. Употребляется при указании на то, в соответствии с чем, согласно с чем совершается действие:

ѥгда ключить(с). на •д҃• гла(с). поѥть(с). ѿ •е҃• гла(с). до •и҃• УСт XII/XIII, 257; новгороцмъ гостити. на гоцкыи берегъ бес пакости. а нѣмцьмъ и гтъмъ гостити. в новъгородъ. бес пакости. и всемɤ латиньскомѹ ˫азыкѹ. на старыи миръ Гр 1262–1263 (новг.); миръ доконцанъ на старыи миръ. Гр ок. 1300 (2, рижск.); ѡже мѧ въ правду зовете. с любовию. то ˫а всѧко иду Киеву на свою волю ЛИ ок. 1425, 180 (1159);

|| при указании на какое-л. обстоятельство, послужившее поводом для чего-л.:

Поѹчениѥ на памѧть ап(с)тла или мч҃нка. СбТр XII/XIII, 24 об.; створи пиръ на ѡс҃щнье цр҃кве свое˫а. ЛЛ 1377, 147 (1207).

9. Употребляется при указании на характер, образ действия:

˫ако же и живущи на добръ нравъ. тако и ѿступiвъшю на похваленье. (εἰς ἀρετήν) ГБ XIV, 151г.

10. Употребляется при указании на лицо или предмет, которому приходится при распределении какая-л. доля, часть:

Аже ѹмреть смердъ. то задница кнѧзю. аже бѹдѹть дъчери. ѹ него дома. то да˫ати часть на нѣ. РПр сп. 1280, 621г; то же РПрМус сп. XIV, 16 об.; •з҃• лѹконъ ѡвса на •д҃• кони. имати же ѥмѹ донелѣ городъ сърѹбѧть. РПр сп. 1280, 625г; нищии же въземъше сребрьникы делѧхѹ на главы. ПрЛ XIII, 51а; заповѣда Ѡлегъ дати воемъ. на •҂в҃•. кораблии по двѣнатьчать гривнѣ на ключь. и по то(м) да˫ати ѹглады на Рускiе городы. ЛИ ок. 1425, 12 (907).

11. Употребляется при обозначении количества, меры:

прода˫ахѹть бо сѧ четыри оди˫ала на златникъ. ПНЧ 1296, 78; аще бо раба сущи достоина •е͠і• златникъ. прода(л). бу(д)ть на пѧть златник. (εἰς έ νομίσματα) КР 1284, 286г; велел еси товаръ его разграбити на •д҃• капи воску. Гр ок. 1300 (2, рижск.); измарагдъ || и ѹакинфъ... принесоша ми. не вѣмь крадени ли сѹть. продають же на •ф҃• зла(т)ць. Пр 1383, 99–100; на полтину взѧ(т) два бора(н). Гр 1392–1427 (2); рече бо. не двѣ ли птици на пѣнѧзь продаетасѧ. ПНЧ XIV, 115б.

12. Употребляется при указании на изменения, происходящии в результате какого-л. действия:

раздѣли же имѣниѥ своѥ на г҃• части. (εἰς τρία μέρη) Изб 1076, 247 об.; да бѹдѹть хлѣби чисти. и тъ къждо да рѣжеть на шесть чѧстии. и дадѧть комѹждо. УСт XII/XIII, 211 об.; аже ѹдарить мечемь а не ѹтнеть на см҃рть. то •г҃• гр҃вны. РПр сп. 1280, 617в; и съвлекъ съ себе ризѹ нача дробити на платы. ПрЛ XIII, 356; По ѹмертвии же Алеѯандровѣ на многѹ власть цр(с)тво ѥго раздѣлисѧ. (εἰς πολλὰς ἀρχος) ГА XIII–XIV, 32в; повелѣ ѹбити и. и тако расѣкоша и на ѹды. ЛЛ 1377, 94 (1103); И смыслъ. на двое раздѣлѧетсѧ. на плотьское. i на дх҃вноѥ. (εἰς δύο... εἰς σαρκικὴν... ἐις πνευματικήν) ПНЧ XIV, 163г; раздѣльно ти бѹди времѧ нощьноѥ на сонъ и на мл҃твѹ. (εἰς ὕπνον καὶ προσευχήν) Пч к. XIV, 83; иосифово же племѧ раздѣлисѧ на •в҃• колѣнѣ въ из҃ли Пал 1406, 140б; Данило... раздрѹши полкъ его. и хорѹговь его раздра на полы. ЛИ ок. 1425, 270 (1249);

|| при указании на результат превращения или перехода одного явления, состояния в другое:

И обрати‹ть› ти сѧ на весели‹ѥ› (εἰς εὐφρоσύνην) Изб 1076, 139 об.; сице на лѣпьшеѥ прѣспѣѥть манастырь тако процвьтеть. УСт XII/XIII, 241; [же]лѣзо раж(ж)изаѥмо преобразѹѥтсѧ на огньныи блескъ. Псалт 1296, 337 об. (запись); и премѣни скорбь ихъ на радость СбЯр XIII, 89 об.; и змию прѣвративъ на зла(т). ПрЛ XIII, 87в; Сии служебникъ преписалъ ѿ грецкыхъ книгъ на рус(с)кыи ˫азыкъ рукою своею... митрополитъ Служ XIV (3), 72 (запись); доброѥ не въ свое времѧ приемлемо на зло ѡбратитсѧ. ПНЧ XIV, 9б; собраньѥмь злы(м) раздѣленье разарѧюще... на ѥдино превращающе. ГБ XIV, 127б; Аще въ любви си таинѹ. услышиши дрɤга своѥго, а послѣди на вражьство обратишисѧ, то не про˫ави таины. (ἐχϑρὸς γενόμενος) Пч к. XIV, 19 об.; Гнѣвна˫а стр(с)ть аще не имать ѹтѣшающаго, то на ѥстьственѹю болесть премѣнѧѥть‹сѧ›. (φυσικὴ νόσος γίνεται) Там же, 61 об.

13. Употребляется при обозначении предмета, обмениваемого на что-л.:

что есмь смѣнилъ на Матфѣищовьское село, то даю с҃ну своѥму Андрѣю. Гр ок. 1339 (2, моск.).

14. Употребляется при указании на количество, которое превышается или к которому что-л. прибавляется:

ѡ рѣзѣ. [О]же кто ѥмлеть по •і҃• кѹнъ. ѿ лѣта на гр҃внѹ. то того не ѿметати. РПр сп. 1280, 620г; А се вины ѥго [Всеволода] творѧхѹ •а҃• не блюдеть смердъ •в҃• чемѹ хотелъ ѥси сести переѧславли •г҃• ѥ ѥхалъ ѥси съ пълку переди всѣхъ. а на то много ЛН XIII–XIV, 17 (1136);

| при числ. десѧть в составных числ. от одиннадцати до девятнадцати:

въ десѧтѣмь на десѧть правiлѣ. КР 1284, 64б; число же послѹхъ да бываѥть. ѥдинъ на десѧть. МПр XIV, 72; да сѧ тепе||та по двѣ на •і҃•ть ранѣ. ЗС XIV, 34–34 об.; и ˫ако бы лѣтъ двою на десѧть. въпраша ѥго г҃нъ его. ПНЧ (δώδεκα) XIV, 111а; до фалека родовъ •е͠і• а шестыи на десѧть фалѣкъ бы(с). Пал 1406, 58в; сажаше на ѡбѣдѣ, ѹ себе •в͠і• чьрньца. третии на десѧтъ игуменъ Поликарпъ. ЛИ ок. 1425, 189 (1168).

II. С местн. п.
1.Употребляется при обозначении предмета, на поверхности которого совершается действие или находится кто-л., чтол.:

Възлегъ на мъногомѧкъцѣ постели. Изб 1076, 41 об.; видѣ на срачици ѥго кръвь ЖФП XII, 30в; и облѣкѹть и... на одрѣ положѧть УСт XII/XIII, 277 об.; ѡц҃и повелѣша. иже на дъсъкахъ или на стѣнахъ. да не пишются образи. КР 1284, 162г; Ѡбрѣтоша мѣсто пламене. на мраморѣ. идѣ же бы(с) жены сожьжениѥ (ἐν τοῖς μαρμοροις) ПНЧ 1296, 160; повелѣ неч(с)твыи свои образъ написати на златницѣхъ ГА XIII–XIV, 228в; ковчегь плаваше на водѣ. ЛЛ 1377, 30 (986); Лежащю и ту на возѣ саблею с конѧ прободе и. Там же, 69 (1086); Никтѡже да не пишеть на землi кр(с)та МПр XIV, 34в; и желѣза ѹбо на себе не можаше носити. ПНЧ XIV, 145б; на риза(х) каме(н) пресвѣтелъ наковавъ. ГБ XIV, 84г; твори(т) кр(с)тъ губою на челѣ ѹмр҃шаго. по семь на персе(х). и на ру(к) и на но(г). КВ к. XIV, 321а;

|| при обозначении предмета, являющегося нижней частью чего-л.:

по˫асъ золотъ с крюкомь на чьрвьчатѣ шелку Гр ок. 1339 (2, моск.).

2. Употребляется при обозначении области, сферы, места, пространства, в которых происходит, проявляется какое-л. действие, свойство:

Мѹжь страшьнъ бывъ ратьныимъ. смѣхѹ бываѥть дѣтьмъ на ѹлицѧхъ. (κατ’ ἀγоρον) Изб 1076, 267; сътворишѧ миръ на желѧни свѧтопълкъ володимиръ и ольгъ Надп 1104; тѣло ѥго положиша... || ...на деснѣи странѣ цр҃кве ЖФП XII, 41б–в; придѣте вси ан҃гли сѹщии на нб҃сьхъ. СбТр XII/XIII, 37; аще кто дрѹга ранить. а хромоты на телѣ не бѹдеть. Гр 1229, сп. D (смол.); Всѧкъ причетникъ оставль свою землю. i на чюжеi жiвыи. КР 1284, 38г; покои г҃и д҃ша рабъ своихъ... || ...ѹмерша˫а в градѣхъ... и в пѹстынѧхъ и на пѹтихъ и на мори. ФПМол XI сп. 1296, 276–277; поидоша съвъкѹпивъше землю всю рѹ(с)скѹю. противѹ татаромъ. и быша на днѣпрѣ. на зарѹбе. ЛН XIII–XIV, 97 (1224); и на вѣтвехъ ѥго въселишасѧ птица ГА XIII–XIV, 121а; ѿ нихъ [от кривичей] на Бѣлѣ ѡзерѣ сѣдѧть Весь а на Ростовьскомъ ѡзерѣ Мерѧ... а по Ѡцѣ рѣцѣ... Мурома ˫азыкъ свои ЛЛ 1377, 4; бѧху(т) же в то времѧ инии кнѧзи Русьстии на соньмѣ в Кыевѣ. Там же, 158 (1281); сътвори б҃ъ н҃бо и землю... и насади на востоцѣ породу. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 1б; ни ѥдинѡ же оправданьѥ словесъ ѥгѡ не при˫ато ѥсть. на судищи тѡмь. МПр XIV, 104; таври же на западѣ ˫азыкъ есть. ГБ XIV, 16а; на трѧпезѣ повелѣ||но бы(с) ѥмѹ слѹжiти. ПКП 1406, 115в–г; лѣпьши ми того см҃рть и съ дрѹжиною на своеи ѿц҃инѣ и на дѣдинѣ взѧти. нежели Кѹрьскои. кнѧженьи. [в др. сп. кѹ(р)ское кнѧженiе] ЛИ ок. 1425, 113 (1140);

|| при обозначении чего-л., мыслящегося как место проявления, средоточие какого-л. свойства, состояния:

имѣ˫а ѹбо присно на пам˫ати слово г҃не. ЖФП XII, 43а; Великыи промыслъ ваше˫а ст҃ости на вьсѣхъ ѹмѣ сѣдѣ. КЕ XII, 129б; азъ чернество [в др. сп. чернечьство) на ср(д)цѣ имѣлъ есмь. ЛИ ок. 1425, 220 (1182);

|| при словах, обозначающих одновременно время и сферу совершения или проявления какого-л. действия:

се ˫а всеволодъ далъ ѥсмь блюдо серебрьно... велѣлъ ѥсмь бити въ нѥ на ѡбѣдѣ коли игѹменъ ѡбѣдаѥть. Гр ок. 1330; на никиистѣмь съборѣ ст҃ии ѡ҃ци. вѣрѹ ѹтверь||диша и предаша. КР 1284, 105–106; а се пѣти на вечерни въ прокименъ мѣсто. коли || тр(п)ь не бѹдеть. СбЯр ХIII, 143–144; Еже было творити ѡтроку моему то са(м) ѥсмь створилъ дѣла. на воинѣ. и на ловѣхъ ночь и д҃нь. на зною и на зимѣ. ЛЛ 1377, 83 (1096); молимсѧ да на страшнѣмь судѣ помилуѥши ны. ИларМол XI сп. XIV, 54 об.; и возма причащение. на ст҃ои литѹргии. ЛИ ок. 1425, 214 об. (1179).

3. Употребляется при обозначении предмета, лица, являющегося объектом проявления какогол. действия, состояния:

бл҃годать б҃жи˫а цвьт˫ааше на немь. СкБГ XII, 18б; и се сътварѧѥть(с) ѿ обою. на попѣхъ же и на великыхъ скимьницѣхъ. УСт XII/XIII, 266 об.; да не събѹдеть(с) на тобѣ писаниѥ КН 1280, 605а; вина бо на ѡнои [жене] есть. иже без вины ѡстави мѹжа. КР 1284, 176г; да бѹдеть волѧ тво˫а на мнѣ. ПНЧ 1296, 107 об.; и бы(с) страхъ великъ на всехъ жидохъ. видѧщихъ чюдо прѣславьно. ПрЛ XIII, 49б; на дѣтищихъ сдравьѥ створи. ГА XIII–XIV, 203б; тѹга бѣда на всѣхъ. ЛН XIII–XIV, 12 об. (1128); а твоимъ сѹди˫амъ по волости. самосѹда не замышлѧти на людехъ. по новгородьскои волости. Гр 1304–1305 (1, новг.); а не буде(т) на не(м) мл(с)ти б҃ии. Гр 1339 (2, моск.); и щедръты ѥго ѹмножишасѧ на тобѣ. Пр XIV (6), ; моръ бы(с) на скотѣхъ ѥгюпьтьскы(х). Пал 1406, 124а; а ты мѧ имѣи ѡ҃(т)цмь. и ч(с)ть на мнѣ держи. ЛИ ок. 1426, 169 (1154); Ростиславичи же положиша на ˫Арославѣ старѣшиньство. [в др. сп. стареишиньства] и даша ему Кыевъ. Там же, 204 об. (1174).

4. Употребляется при указании на предмет мысли, разговора:

˫ако же и ѿ имѣнь˫а. или ѿ вещии ѡч҃ь. притѧжана˫а сн҃ви. ѡч҃ею задницею заповѣдають(с). и тъ свѣщають(с) на мт҃рьнихъ имъ вещехъ. или ѿ поту или ѿ крове и наслѣдью приве(д)ну на нѧ. в тѣхъ не обѣщевають(с) (ἐπὶ… τοῖς μητρῴοις) МПр XIV, 179 об.

5. Употребляется при указании срока, времени, с наступлением которого совершается или должно произойти что-л.:

Иже ѿ х҃а ѿвержетсѧ. въ все времѧ живота своего. должьнъ ѥсть плакатисѧ. на и||сходѣ житиѧ сподобитисѧ ст҃го причащениѧ КР 1284, 187–188; на первемъ поскоцѣ. летѣ под ни(м). [Изяславом] конь. ЛИ ок. 1425, 171 (1154); и ѣхаша чересъ нощь. и ѹдариша на росвѣтѣ на нихъ Там же, 234 об. (1193);

|| при обозначении промежутка времени, в течение которого что-л. совершается:

ѧвисѧ ис колѣна нога мала... и начатъ расти дондеже бысть ˫ако и дрѹга˫а не на мънозѣ времени нъ въ ѥдинъ часъ СкБГ XII, 21в; и по семь третиѥѥ твори(т) на коѥмьждо покланѧнии. и игѹмена назира˫а. и томѹ послѣдѹ˫а. УСт XII/ХIII, 267; прозвутеру или дь˫акону… оставльшю своѥ мѣсто и свою цр҃квь и на iну страну ошедшю. и тамо на долзѣ врѣмене пребывающю. КР 1284, 73б; маиѧ. въ •а҃• д҃нь. въ ча(с). •і҃• д҃ни. ˫ако въ звоненiѥ вечернее. сл҃нце помьрче. ˫ако на часу и боле. и звезды быша. ЛН XIII–XIV, 46 (1185); в Торжку туча на ѡдно(м) часу ровъ ѹчинило. ЛЛ 1377, 171 об. (1300).

6. Употребляется при указании предмета, явления и т. п., являющегося причиной какого-л. действия:

а имже ѹиметсѧ ѹмъ. или на чернѣи крɤчинѣ падеть или бѣсѹетсѧ. то ни приходѧщаго к собѣ терпить врача, но выгонить или самъ бѣгаеть (εἰς μελαγχολίαν) Пч к. XIV, 3;

|| при указании на то, в соответствии с чем, согласно с чем совершается действие:

послалъ ѥсмь посла своѥго григѹ. на сеи правдѣ. Гр 11891199 (новг.); и поклонишасѧ нѣмьци. кн҃зю ˫аросла(в) же взѧ с ними миръ. на вьсеи правдѣ своѥи. ЛН XIII–XIV, 118 (1234); опѧть сѣлъ кн҃зь великыи михаило. на фектистовѣ грамотѣ. Гр 1314 (новг.); брату рекшю ˫ако не имамъ иного злата. рече брату не пцисѧ ѡ семь... ѥгда же ѡбрѧщете послете ми. на томь ѹбо ѹставѣ. (ἐπὶ τούτῳ… τῷ ὅρῳ) ПНЧ XIV, 150б; Мстислав же не мога терпѣти в градѣ цѣлова к нему кр(с)тъ на ѥго воли. ЛЛ 1377, 145 об. (1207).

7. Употребляется при указании на образ действия:

приѣха ѡпѧ(т) Кыеву. и на гнѣвѣхъ замысли тѧготу Ки˫аномъ ЛЛ 1377, 123 об. (1175); то же ЛИ ок. 1425, 205 (1174).

8. Употребляется при указании предмета, в обмен на который производится или приобретается что-л.:

кɤпи землю кнѧгыни бо˫аню вьсю а въдала на нѥи семь десѧтъ гривънъ соболии Надп сер. XII (32); аще ключѧрѧ цр(к)внаго поставить на мьздѣ. въ своѥмь степени... да извѣржеть(с). КН 1280, 540г; и на дѣвцѣ. ˫акымъ. серебро взѧлъ. Гр до 1299 (псков.); продаша на сребрѣ праведнагѡ. МПр XIV, 168 об.; а ты кнѧжо давалъ еси на кони •і҃• изроевъ. и ѡни не взѧли. Гр ок. 1300 (2, рижск.); не ѿ ба просѧть прощеньѧ. но прощаю(т) попове iхъ на дару. СбПаис XIV/XV, 24 об.; продаеми су(т) б҃зи твои. ови ѹбо на по(д)бнѣ цѣнѣ. друзии же на множаиши. ЖВИ XIV–XV, 114а; на худе вѣщи продаѥть цр(с)тво нб(с)ное. Или на обьѧдении или на пиѧньстве. СбСоф к. XIV, 11г; Том же лѣ(т) ˫аша Половци Шварна... а дружину его избиша и взѧша на немъ искупа множьство. ЛИ ок. 1425, 188 об. (1167);

|| при указании цены, стоимости, по которой продается или приобретается чтол.:

ре(ч) ѥмѹ. [жена] на колицѣ прода [камень] мнѧщи ˫ако на •е҃• ли на •і҃• медниць прода. ѡн же вземъ •т҃• сребра дасть ѥи. рекъ на толицѣ ѿданъ бы(с). ПрЛ XIII, 80в; повѣж ми. на колицѣ хощеши ѿдати коверъ свои. азъ бо хощю... кѹпити СбТр к. XIV, 193.

9. Употребляется при обозначении лица, от которого берут, получают, требуют что-л.:

А оже кто възищеть кѹнъ на дрѹзѣ. а ѡнъ сѧ начнеть запирати. РПр сп. 1280, 619г; то же РПрМус сп. XIV, 10; иже береть на людехъ ц(с)рьскы˫а дани КР 1284, 126в; Михаила же бьюще и ѿторгоша на не(м) крь(с) и чепи в гри(в)ну золота Там же, 106 (1147); казалъ пописати овесъ вшитокъ. што ѥсмы выбрали на землѧнохъ Гр 1386–1418 (ю.-р.); А коли намъ взѧти. на своихъ бо˫арехъ на путны(х). тобѣ взѧти на своихъ бо˫арехъ на десѧти. Гр 1390 (1, моск.); ѹрѧдилъ ѥсмь азъ. ст҃ѣи софии и написалъ... въ онѣгѣ. на волдѹтовѣ погостѣ. два сорочка. на тудоровѣ погостѣ два сорочька УСвят 1137 сп. сер. XIV, 630в; аще ли кого изгубишь лѣностью и неродьствомь. в мука(х) на тобѣ изискано будеть. КВ к. XIV, 309б; Се азъ кнѧзь Мьстиславъ... ѹставл˫аю ловчее. на Берестьаны... за ихъ коромолѹ... а на горожанахъ •д҃• гривны кѹнъ. ЛИ ок. 1425, 306 (1289);

|| при обозначении предмета, с поверхности которого что-л. отделяется:

многу ремению на немь съдрану. Пр 1383, 18а.

10. Употребляется при обозначении орудия или средства, с помощью которых совершается действие:

и нес˫ахѹть ѥго на носилѣхъ. СкБГ XII, 15г; на сковродѣ испеченоѥ нѣчьто. приносѧть. КЕ XII, 260б; а самомѹ ѥхати съ ѡтрокомъ на двѹ коню. РПр сп. 1280, 621в; На колесницахъ ѹрискан(i)ѥ творѧ. или самоборець. или пѣшь ѹрисканиѥ творѧ. КР 1284, 51а; вѣсити воскъ на скалвахъ. Гр ок. 1330 (полоцк.); ѡни же рѣша не едемъ на конихъ ни на возѣхъ... понесѣте ны в лодьи. ЛЛ 1377, 15 об. (945); придеть праведныи тъ и страшьныи судии. на облацѣхъ несомъ огньными ан҃глы. СбХл XIV, 110; подобенъ ѥсть мѹжю. гонѧщю на неподъкованѣ конѣ по голѹ ледѹ Пч к. XIV, 122 об.; съ брега на своѥю плещю водѹ носѧше. ПКП 1406, 15в.

11. Употребляется при числ. десѧть в составных числ. от одиннадцати до девятнадцати:

въземи ѹ тимоще одинѹ на десѧтѣ гривънѹ ГрБ № 78, 60–70 XII; сице же прибысть двѣ на десѧте лете или боле твор˫а. ЖФП XII, 29б; и в пѧтѣмь на десѧтѣмь канонѣ карфагеньска(г) сбора гл҃ть. ПНЧ XIV, 37г.

НА2 см. вѣ

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Синонимы:

Антонимы: